gymy1
gymy2
gymy3

Biz hakda

Hytaýda nepis himiýa bilen öňdebaryjy üpjün ediji Şanhaý Taigui Pharmaceutical Technology Co., Ltd Hytaýyň iň uly halkara söwda paýtagty Şanhaýda ýerleşýär, Şanhaýyň täsin geografiki şertleri transport üçin amatly. Kompaniýa önümçilik we söwda integrasiýa kompaniýasydyr , bazaryň islegine laýyk gelýän nepis himiýa, biohimiýa, farmasewtika we onuň araçy önümlerini öwrenmek üçin gözleg we barlag bölümine uly fond we beýnini goýýar.

Dowamyny OkaGO
kompaniýa hakda has köp bilmek
about

HemmesiÖnümler

elmydama almagyňyzy üpjün ederis
iň gowy netijeler.

 • 100%

  Comfortyldyzlar rahatlygy

  size kömek etmek üçin gaýrat etmeris.
  Nädip satyn almalydygyňyzy görkeziň, bukjany yzarlamaga kömek ediň
  Sargytdan soň müşderiniň pikirini gadyrlaň
 • 220

  Hünär işgärleri

  Zawod çeşmesi, hünärmen tehniki işgärleri, höwesli satuwlary, satuwdan soň ygtybarly işgäri bolan doly topar.
 • 17

  Tejribe ýyllary

  baý tejribe önümleri nädip gaplamalydygyny, haýsy ýük daşaýan kompaniýanyň töwekgelçiligiň öňüni almagy saýlamalydygyny we bukjany müşderiniň eline nädip ibermelidigini bilmäge kömek edýär.
 • 1000+

  Üpjün edijiler

  Müşderiniň islegini kanagatlandyrmak üçin dürli ýurtda distribýutor bar.
  zawodyň eýesi bolany üçin, köp içerki söwda kompaniýasy üçin önüm berip bileris.

TehnikiIşgärler

 • MR. ZHAO
  MR ZHAO
  Kompaniýa ISO9001 of tassyklamasyny aldy we doly QA & QCsystem bar.Önümleri seljermek we gözegçilikde saklamak üçin HPLC, GC we UV spektrofotometr ýaly ýokary netijelilik we ýokary duýgurlyk bilen birnäçe seljeriş gurallary bar.Önümiň hili USP we GMP standartlaryna laýyk gelýär.
 • MR.WANG
  MR.WANG
  Bütin dünýäde satmak üçin iň oňat hilli önümleri, hünärli gaplamalary, iň oňat hyzmaty we durnukly transporty üpjün edýäris.Müşderilerimiz bilen uzak möhletli dostlukly hyzmatdaşlygy ýola goýmagy maksat edinýäris.

Bahasy üçin sorag

Döredileli bäri zawodymyz ilki bilen hil ýörelgesine eýerip, dünýä derejesindäki önümleri öndürýär.Önümlerimiz täze we köne müşderileriň arasynda pudakda ajaýyp abraý gazandy we gymmatly ynam gazandy ..

tabşyryň

iň soňkyhabarlar we bloglar

has giňişleýin gör
 • Daşky gurşawy goramak syýasatlaryna işjeň jogap beriň

  Daşky gurşawy goramak boýunça milli syýasatyň mundan beýläk-de ornaşdyrylmagy bilen, taigui derman öndürijisi oňyn jogap berdi we daşky gurşawy goramak çykdajylaryna maýa goýumlaryny artdyrdy.Daşky gurşawy goramak enjamlaryny satyn alyň, hapa suwlary arassalamak tehnologiýasyny kämilleşdiriň we ähli görkezijileri üpjün ediň ...
  Koprak oka
 • Esasy tehnologiýany biliň

  Innowasiýa tehnologiýalary 1) biotehnologiýa: genetiki in engineeringenerçilik tehnologiýasy, netijeli biotransformasiýa tehnologiýasy, senagat ferment kataliz tehnologiýasy 2) Greenaşyl himiýa: stereoselektiw reaksiýa, ýaşyl reagent çözgüdi, prosesi güýçlendirmek tehnologiýasy Reaksiýanyň temperaturasy: - 100 ℃ ~ 1 ...
  Koprak oka
 • Gözleg we ösüş hakda

  Milli esasy ýokary tehnologiýaly kärhana we innowasiýa synag kärhanasy hökmünde taigui farmasewtikasy hemişe “innowasiýa arkaly kärhanany janlandyrmak” strategiýasyna eýerdi we Şanhaý gözleg merkezini, akademik iş stansiýasyny we doktorlyk derejesini ýokarlandyrdy ...
  Koprak oka